Polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelu

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna. Ohjelmistotyökaluina suunnittelussa ovat SolidWorks 3D CAD, Solid Edge ja Autodesk. 3D-laitesuunnittelulla pystytään varmistamaan paremmin jakelualuestandardin vaatimusten toteutuminen, kuten minimietäisyydet. Samalla esimerkiksi kaltevuudet saadaan toteutettua suunnitelluilla säiliön korkeuksilla. Alan usean rautaisen työmaatoteutuksesta vastanneen ammattilaisen jäätyä eläkkeelle on yksityiskohtaisen suunnittelun tarve mielestämme lisääntynyt.

3D-suunnittelu mahdollistaa eri suunnittelualojen lisäämisen, kuten vaikkapa geosuunnittelusta kevennysrakenteet tai anturat. Nämä limittyvät ja liittyvät ympäristörakenteeseen (HDPE-kalvo).

Pienenä toimijana olemme aikatauluissa joustava organisaatio toteuttamaan 3D-laitesuunnitelmia. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna. Suomen INFRA Palvelu Oy

Ylhäällä kuvassa punaisella vaahtolasikerros 500 ml paksu.

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna.

 

Palvelupakettimme tarjoaa polttoainejakeluasemien laite- ja viemäröintisuunnittelua 3D-suunnitteluna. SIP Oy Jouni Äikäs

 

Pieni organisaatiomme pystyy palvelemaan henkilökohtaisesti ja joustavasti. Palveluun kuuluu

  • laitesuunnittelu
  • vesi- ja viemäröintisuunnittelu
  • jakeluasemarakentamisessa tarvittavien lupien hakeminen
  • niihin liittyvien ympäristösuunnitelmien laadinta.

 

Teemme uuden lainsäädännön vaatimien erottimien ja näytteenottokaivojen kokonaissuunnittelua. Palveluun kuuluu

  • lähtötietojen kartoitus
  • viemäröintisuunnittelu
  • viranomaisluvat
  • urakoiden kilpailutus ja valvonta.

 

Lue lisää polttoainejakeluasemarakentamisesta täältä.

 

Mikäli haet kumppania polttoainejakeluaseman rakentamiseen, ota yhteyttä!

Suomen INFRA Palvelu Oy on muuttanut uusiin toimistotiloihin: Poppelitie 14, Turku. Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot pysyvät ennallaan.
Kahvipannu on kuumana klo 8 – 16, tervetuloa moikkaamaan!

Janne Vihervuori osallistuu infrarakentajien koulutusohjelmaan RAP31 työnsä ohessa ja valmistuu 2021. Koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää osallistujat rakennuttajan tehtäviin ja antaa yleiskuva rakennusalan tilanteesta. Ohjelma on pätevyydentoteamislautakunnan alaisuudessa suunniteltu 10 päivän kokonaisuus, joka toteutetaan nyt 31. kertaa. Koulutuksen suorittanut voi hakea FISEn myöntämää RAP-pätevyyttä.

Koulutusohjelman luennoitsijoina toimivat sekä julkisen että yksityisen sektorin rakennuttamisen, suunnittelun ja urakoinnin asiantuntijat.

Infraurakoitsijan ammattitaitoa ylläpidetään moninaisin tutkinnoin ja pätevyyksin. Sekä Jouni Äikäs että Janne Vihervuori suorittivat Väylä-viraston turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen, joka antaa valmiudet turvallisuuskoordinaattorina toimimiseen niin työmailla kuin tie- ja vesiväylätöissä sekä rataverkolla. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa.

Huoltoasemaurakoitsijan vastuuhenkilön pätevyys tulee suorittaa aina viiden (5) vuoden välein. Vaikka ko. pätevyys oli vielä voimassa, Jouni Äikäs halusi suorittaa sen uudelleen jo ennen nykyisen päättymisaikaa. Aiemmat pätevyydet suoritettiin öljyalan organisaation toteuttamana koulutuksena, nykyinen pätevyys on suoritettu eri tahon soveltamana. Äikäs suoritti pätevyyden etuajassa nähdäkseen, miten tutkintojen sisällöt ja painoalueet eroavat toisistaan.

Suomen INFRA Palvelu Oy  toimii Turun Toriparkin rakennuttajaorganisaation infrarakentamisen valvojana sekä rakentamisen avustajana. Tilaajana on T-Park Oy, Jari Pölönen.

Toriparkki valmistuu vuoteen 2022 mennessä. Projektin seuraava vaihe Kiinteistö Oy Metro on jo työn alla ja myös siinä SIP Oy toimii valvojana. Projekti sisältää Kauppiaskadun alle rakennettavia tiloja.

Turun uudistuva Kauppatori ja Toriparkki edustavat tulevaisuuden energiaratkaisua, joka perustuu hukkalämmön hyödyntämiseen. Torikannen sulanapito hoituu jatkossa kesän aikana maaperän savikerroksiin talletetulla lämpöenergialla. Turun Toriparkin energiajärjestelmä on yksi askel kohti tulevaisuuden hiilineutraalia Turkua. Olemme toteuttamassa hanketta yhdessä NollaE:n kanssa.

Toriparkki-projekti kestää vuoteen 2022 asti.

Pilotoimme Neste Markkinoinnin kanssa jakeluaseman rakennuttamisen PJP-mallilla. Asema valmistui tilaajan esittämässä aikataulussa ja kustannusarvio jopa alitettiin.

Me Suomen INFRA Palvelu SIP Oy:ssä haluamme tarjota asiakkaillemme kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja infrarakennuttamisen toteuttamiseen. Yli 20 vuotta työmailla erilaissa tehtävissä toimineena mielenkiinto PJP- ja -PJU-palvelukonseptin tarjoamiseen jakeluasemarakennuttamisessa heräsi haasteista, joihin tällä alalla törmätään aika ajoin. Ajoittain koetaan vaikeutta kokonaiskustannusten ennakoinnissa sekä hallinnassa. Haasteita koetaan myös jakeluasemarakentajien rajallisessa määrässä Suomessa sekä talvirakentamisen aiheuttamista merkittävistä lisäkustannuksista. Seinäjoen Roveksen Neste Truck+ – / Gasum -jakeluasemahanke toteutettiin PJP-pilottina yhteistyössä Neste Markkinoinnin kanssa. Hanke sopi erittäin hyvin PJP-kohteeksi merkittävän maanrakennustyön osuutensa vuoksi. Asema valmistui tilaajan esittämässä aikataulussa ja kustannusarvio jopa alitettiin.

Suomen INFRA Palvelu Oy toimi päätoteuttajana Nesteelle uuden raskaan liikenteen jakeluaseman rakentamisessa Seinäjoen Rovekseen. Hanke toteutettiin PJP-konseptilla eli projektinjohtopalveluna. Pilotin tarkoituksena oli tutkia, olisiko PJP-malli toimiva konsepti Nesteen jakeluaseman rakennuttamisen työkalupakissa. SIP Oy laati Nesteelle esityksen hankkeen toteutuksesta kustannusarvioineen elokuussa ja palvelun tilaus vahvistettiin syyskuussa. Talven tulo sekä hankkeen sijainti vaativat osaltaan pikaista täytäntöönpanoa, joten ensimmäiset kaivuutyöt aloitettiin jo 17.9. Asema käyttöönotettiin marraskuussa 2018.

PJP PERUSTUU TÄYDELLISEEN TILAAJAN JA PALVELUNTARJOAJAN VÄLISEEN LUOTTAMUKSEEN

Projektinjohtopalvelussa päätoteuttaja SIP Oy vastaa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan työnjohtovelvollisuuksien täyttämisestä. Urakka- ja hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin. Lisäksi päätoteuttaja kilpailuttaa ja hyväksyttää osaurakoitsijat tilaajalla, ja he ovat osaltaan suoraan sopimussuhteessa tilaajaan. Palvelun toteutuminen vaatii täydellisen luottamuksen tilaajan ja palveluntarjoajan välille. Lisäksi PJP-palveluntarjoajalla on oltava vahva osaaminen niin rakennuttamisessa kuin rakentamisen työmaan työnjohtovelvollisuuksien hoitamisessa. Tässä yhteistyössä se on syntynyt vuosien saatossa moninaisten yhteisten projektien myötä: aiemmilla vuosikymmenillä urakoitsijana, nyt riippumattomana valvojana sekä rakennuttamisen avustajana.

SIP OY:n yli 20 vuoden työkokemus infrarakentamisesta on tilaajalle eduksi. Lisäksi tilaajan käytössä on SIP:in luotettava yhteistyöverkosto lähes koko suomen alueella.

Tilaaja hyötyy PJP-mallista jo ennen hankkeen aloitusta, sillä palvelu kartoittaa ja ennakoi hankkeen hyödyt ja haasteet ennen aloitusta:
– Tilaaja saa hankkeesta avoimen kokonaisvaltaisen kustannusarvion.
– Osaurakat kilpailutetaan kunkin alan erityisosaajilla ja kilpailutukset raportoidaan selkeässä muodossa tilaajalle.
– PJP-palveluntarjoaja esittää omasta mielestään sekä kokonaiskustannuksiltaan että laadultaan sopivinta urakoitsijaa, mutta lopullisen päätöksen valittavasta urakoitsijasta tekee tilaaja.
– Palveluntarjoaja eli SIP Oy huolehtii riittävistä resursseista. Resurssipula pyritään eliminoimaan heti kilpailutusvaiheessa: tarvittava määrä laadukkaita tarjoajia kartoitetaan jo tarjouskierrokselle. Hanke on myös mahdollista jakaa pienempiin osiin kilpailutuksen mahdollistamiseksi.

Jos hanke jostain syystä vaatii (esim. kustannus-, laatu- tai aikataulupaine), on urakkaa mahdollista jakaa pienempiin osa-urakoihin tavoitteen saavuttamiseksi. Tällä toteutusmallilla saamme alan erityisosaajat toteuttamaan tarvittaessa vain oman erityisosaamisensa töitä, kuten jakeluasemien laite- ja sähköurakoitsijat. Kyseinen malli mahdollistaa myös alueellisten osaajien käytön maanrakennuksen pohjanvahvistus- ja rakennustöissä. Toimintatapa voi tuoda tuo samalla kustannussäästöjä.

Mikäli hankkeen aikataulu on todella tiukka, tarvittavat osat töistä on mahdollista toteuttaa esi-urakkana ennen hankkeen kaikkien suunnitelmien valmistumista. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi purkutyö, massanvaihto, paalutukset tai stabilointi. Hankkeessa voi olla myös jokin muu erityisosaamista vaativa työ, joka on vaikea sovittaa tiukkaan aikatauluun.

Mainittakoon vielä, että PJP-malli ei ole jakeluasemarakennuttamisessa sen oikeampi malli kun mikään muukaan rakennuttamisen malli, mutta oikeaan aikaan sopivaan hankkeeseen toteutettuna se on loistava toteutustapa. Esimerkiksi takuuvakuudet jäävät monesti pieneksi (pienet urakat = pienet vakuudet) ja voivat näin hankaloittaa mahdollisia takuuajan tehtäviä. Siksi on tärkeää valita kunkin alan vahvoja toimijoita, jotka näkevät takuutehtävät tärkeinä työn vaiheina jatkumon kannalta.

ALAN OSAAJIEN TUNTEMINEN, URAKKARAJOJEN TUNNISTAMINEN SEKÄ OSAURAKOIDEN KILPAILUTTAMINEN VAATII PJP-PALVELUTARJOAJALTA RAUTAISTA OSAAMISTA.

Alalle tarvitaan myös uutta sukupolvea
Pilottihanke oli pilotti myös toisella tapaa. Työmaan työnjohtovelvollisuutta täytettäessä työmaalle osoitettiin tilaajan hyväksymät vastuuhenkilöt. Jouni Äikäs toimi projektipäällikkönä vastuualueenaan hankinnat, työmaan laatu sekä aikataulun seuranta. Janne Vihervuori vastaavana mestarina vastasi työn johtamisesta sekä hankintojen oikea-aikaisesta toteutuksesta. SIP Oy:n palveluksessa oleva nuori lupaus Vihervuori vakuutti työnantajansa lisäksi tilaajan. Vihervuoren vastuulla oleva, noin 800 000 euron suuruinen hanke, oli merkittävän kokoinen toteutettavaksi kahdeksassa viikossa. Nesteen jakeluaseman lisäksi SIP Oy vastasi pääurakoitsijana Gasumille toteutettavan kaasunjakeluaseman pohjatöistä hankkeen yhteistontilla. Pääyhteistyötahoja oli kaikkiaan 20, lisäksi pienimpiä tai kiireellisimpiä hankintoja varauduttiin hoitamaan itse.

– Ilman luotettavia alan osaajia tällaiset palvelut eivät olisi mahdollisia, toteaa rakennusinsinööri ja hankkeen vastaava työnjohtaja Janne Vihervuori.
– Kilpailutimme eri urakka- ja hankintaosuuksia. Tärkeimmissä rooleissa olivat maanrakennus-, sähkö- ja laiteurakoitsija sekä paikallinen Seinäjoen Ktk maa- ja kiviainestoimittajana. Lisäksi Ktk:lla oli laaja tuntemus alueen muista toimijoista, ja heiltä sai aina auliisti yhteystietoja, Vihervuori lisää.
– Valituista luottokumppaneista haluan mainita erityisesti laiteurakoitsija Asennusliike Lahtinen Oy:n Asko Lahtisen, Vihervuori kertoo.
– Näin urani alussa oppimismetodeihini kuuluu kysellä paljon. Onko parempaa tutoria kuin yli 40 vuotta alalla toiminut konkari, joka vastavuoroisesti haluaa siirtää tietotaitoaan meille nuoremmille. Opin tässä kahdeksan viikon pituisessa hankkeessa työmaan johtamisesta enemmän kuin koulunpenkillä koskaan, kiittelee Vihervuori.

Kaksi muuta tärkeää urakoitsijaa hankkeen onnistumisen kannalta olivat Suomen INFRA Urakointi Oy (ent. Maa- ja kalliorakennus Vainio Oy) sekä Sähköasennus Jorpek Oy.

Jorpek Oy on toiminut jakeluasemilla sähköurakoitsijana jo kymmeniä vuosia. Yrittäjä Antti Vainio sitoutui puolestaan hankkeen tiukkaan aikatauluun ja mahdollisti osaltaan kahdeksan viikon toteutusajan. Antin sanoin: ”Painetaan painetaan, huilitaan sitten talvella kun karhut konsanaan”.

MITEN ONNISTUIMME, MITÄ OPIMME

Viikon 50 palautepalaveri kiteytti hankkeen onnistumisen: tilaajalta saatujen kiitosten lisäksi suunniteltu aikataulu piti ja kustannusarvio alitettiin peräti 10 prosentilla. Pilotoinnin myötä Neste sai tavoittelemansa uuden rakennuttamisen työkalun asemarakennuttamisen työkalupakkiinsa.

Pilotointi osoitti, että PJP-mallin mahdollistaessa hankkeen kilpailuttamisen heti erityissuunnitelmien valmistuttua, on mahdollista saavuttaa myös merkittävää ajallista säästöä normaaliin urakkakilpailutukseen verrattuna. Lisäksi se osoitti, että rakentaminenkin PJP-mallilla onnistuu kahdeksassa viikossa, kun sekä PJP-palvelutuottajan organisaatiolla että tilaajalla on kykyä nopeisiin päätöksiin kaikenlaisen muun reagointikyvyn ja venymisen lisäksi.

Mitä hyötyä PJP- tai PJU*)-palvelu SIP Oy:n toteuttamana voisi tarjota teidän hankkeellenne?
Voimmeko toteuttaa esimerkiksi jonkin työvaiheen ennen varsinaisen hankkeen rakentamisen aloitusta, kuten paalutus, merkittävä maanrakennus tai vaikkapa purkutyö? Voimmeko toteuttaa tänä talvena jonkin osaurakan, jotta työmäärä keväällä vähenee ja aikataulu lyhenee?

SIP Oy:n vuosien osaaminen ja kokemus infra-alalta on käytössänne myös seuraavissa tarpeissa:
– kustannusarvioselvitykset
– hankeselvitykset.

*) PJU = Projektinjohtourakka

Yhteydenotto kannattaa, eikä kysyminen maksa mitään.

 

Shell Toijala, 3D-laite- ja viemäröintisuunnittelu

Lue lisää

Kiinteistö Oy Metro, Toriparkki Turku

Lue lisää

Neste Easy Wash Kaivoksela, Vantaa

Lue lisää

Neste Express Orimattila

Lue lisää

ST1 Kuninkoja, Raisio

Lue lisää

ST1 Olarinluoma, Espoo

Lue lisää

Neste Easy Wash Kauklahti, Espoo

Lue lisää

Neste Easy Wash Metsola, Vantaa

Lue lisää

Neste Truck Avanti, Lieto

Lue lisää

Automaattikauppa Neste Easy Deli Ratakatu, Helsinki

Lue lisää

Neste Express Rykmentinpuisto, Tuusula

Lue lisää

Neste Easy Wash Riihikallio, Tuusula

Lue lisää

Neste Salmisaari

Lue lisää

Neste Truck Anjalankoski

Lue lisää

Teboil, Raisio

Lue lisää

ST1 Salo

Lue lisää

Neste Express Nokia, Souranderintie

Rakennutamme ja valvomme Nesteelle saneerattavan jakeluaseman Nokian Souranderintiellä. Korjaushanke valmistuu 11/2019.

Lue lisää

Neste Express & Truck+ Luumäki, Rantsilanmäki

Suomen INFRA Palvelu Oy ja Neste Markkinointi Oy toteuttivat yhteistyössä Maanrakennusliike Reijola Oy:n kanssa ympäristöystävällisiä rakentamistapoja noudattaen jakeluaseman Luumäelle. Kohde valmistui lokakuussa 2019.Kohteen irtokivet ja seulajäte murskattiin ja uusiokäytettiin parkkialueiden jakavaksi kerrokseksi.  Myös jakeluaseman laitteiden ja ympäristörakenteen täytöissä tarvittava suojahiekka seulottiin leikkausmassoista. Tällä toteuttamistavalla vältettiin maamassojen kaatopaikkasijoittaminen sekä uusien maamassojen käyttö.

Lue lisää

Turun Toriparkki

Lue lisää

SIP Oy:n uusi palvelu PJP pilotoitiin

Lue lisää

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy – Korvenmäki, Salo

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy paransi Korvenmäen kaatopaikan kaasujen talteenottojärjestelmää rakentamalla kolme uutta keräilykaivoa. Kaivot rakennettiin jätepenkereeseen kaivinpaalu-menetelmää käyttäen. Olimme mukana valvomassa hanketta sekä avustamassa rakennuttamisessa. Hanke alkoi 4/2018 ja valmistui kesäkuussa 2018.

Lue lisää

Telakkaranta, Turku

Wärtsilä Corporation jatkaa Turun Telakkarannan alueen rakentamista 2018. Me olemme mukana rakennuttamassa ja valvomassa Telakkarannan uutta yhteistä tieyhteyttä yhdessä Wärtsilä Corporationin, YIT:n ja SRV Rakennus Oy:n kanssa. Rakentaminen alkoi 8/2018.

Lue lisää

Neste Automaatti Saarijärventie, Jyväskylä

Olimme rakennuttamassa ja valvomassa Nesteelle Jyväskylän Palokkaan uutta Neste Automaatti-jakeluasemaa. Kohde valmistui kesäkuussa 2018.

Lue lisää

Saint-Gobain Finland Oy/ Weber, Parainen – Lavakatos

Saint-Gobain Finland Oy/Weber rakensi uuden trukkilavakatoksen Paraisten kuivatuotetehtaalle. Olimme mukana hankkeen rakennuttamisen avustamisessa sekä valvonnassa. Hanke valmistui vuoden 2018 aikana.

Lue lisää

Paroc, Parainen – rekkaparkki

Paroc Parainen paransi turvallisuutta tehdasalueellaan. Rakennutimme ja valvoimme uuden rekkaparkin sekä paransimme liikennejärjestelyjä Parocin tehdasalueella. Hanke valmistui 1/2019.

Lue lisää

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy – Parainen, Rauhala

Olimme mukana Rauhalan Jätekeskuksen jätetäyttöalueen muotoilu-urakan rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Hanke valmistui  16.82018.

Lue lisää

Neste Express Hakkila, Vantaa

Rakennutimme ja valvoimme Nesteelle uuden jakeluaseman Vantaan Hakkilaan. Asema valmistui 8/2017.

Lue lisää

Neste Truck Bastukärr, Sipoo

Rakennutimme ja valvoimme Nesteelle uuden jakeluaseman Sipoon Bastukärriin. Asema valmistui 6/2017.

Lue lisää

Neste Express Jäkärlä, Turku

Rakennutimme ja valvoimme Nesteelle uuden yksijalkaisen jakeluaseman Turun Jäkärlään. Jakeluasema valmistui 5/2017.

Lue lisää